Koncepcja pracy

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 W ŁĘCZNEJ
na rok szkolny 2021/22

„Mały ekolog” – edukacja ekologiczna

Wstęp

We współczesnych czasach coraz więcej mówi się o skażonym środowisku przyrodniczym, które już osiągnęło stopień zanieczyszczenia niebezpieczny dla życia.

Obowiązkiem dorosłych a szczególnie nauczycieli i rodziców jest więc edukacja ekologiczna dzieci – taka, by ich intuicyjne i pozytywne nastawienie do przyrody stawało się zachowaniem celowym, by ukształtował się w nich inny styl życia, nowy sposób współdziałania – w harmonii ze środowiskiem przyrodniczym, społecznym i kulturowym.W wychowaniu ekologicznym nie wolno pominąć walorów estetycznych, etycznych i emocjonalnych. Jeśli to wszystko będzie brane pod uwagę – to wtedy dzieci będą czuły się i będą wiedziały, że są częścią świata przyrody. Zrozumieją także, że muszą tak postępować, by nie zakłócić równowagi funkcjonowania bogatego świata organizmów, gdyż każdy z nich jest bezwzględnie potrzebny. Cele poznawcze powinny więc obejmować wiedzę o środowisku, jego ochronie i zagrożeniu. Cele te powinno łączyć się z odpowiednim kształtowaniem postaw nacechowanych wrażliwością i szacunkiem dla środowiska, całej ożywionejprzyrody oraz racjonalnegoi przemyślanego wykorzystania jej bogactw.

Dzieci stać na więcej niż dorosłych – są bardziej naturalne, rzetelne, wytrwałe i opiekuńcze. Edukacja ekologiczna prowadzona systematycznie i kompleksowo – powinna w przyszłości zaprocentować i przynieść efekty. Zdobyta wiedza pozwoli zachować piękno i równowagę w tym fascynującym, tajemniczym świecie – „naszym wspólnym domu”.

Celem edukacji ekologicznej w przedszkolu jest zatem:
  • uświadomienie dzieciom, że życie bez kontaktu z przyrodą jest niemożliwe, gdyż wszystko, co ludzie potrzebują do życia, czerpią ze środowiska;
  • wyposażenie dzieci w podstawową wiedzę dotyczącą roślin i zwierząt;
  • uświadomienie dzieciom, że każda istota żywa ma prawo do godnego życia;
  • kształtowanie podstawowych zasad ochrony środowiska naturalnego;
  • kształtowanie umiejętności racjonalnego korzystania z odnawialnych i nieodnawialnych zasobów środowiska przyrodniczego;
  • uświadamianie dzieciom znaczenia utylizacji odpadów;
  • kształtowanie własnego ja w harmonii ze środowiskiem;
  • kształtowanie u dzieci różnych form aktywności na łonie natury;
  • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.
Ewaluacja koncepcji rozwoju placówki

STANDARDY:

Dziecko:

  • nie zrywa kwiatów, liści, nie łamie gałęzi i młodych drzewek, rozumiejąc, że każda roślina w przyrodzie jest pożyteczna;
  • nie zaśmieca świata, nie pozostawia papierków, puszek, opakowań plastikowych i innych przedmiotów;
  • umie segregować śmieci, ma świadomość potrzeby takiego działania;
  • dba o powierzone jego „pieczy” zwierzęta;
  • rozumie pojęcia ekologiczne;
  • przestrzega porządku i ładu wokół siebie, w swoim otoczeniu;
  • dostrzega zagrożenia cywilizacyjne;
  • podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska, włącza się w różnego rodzaju akcje;
  • chętnie podejmuje różne aktywne formy odpoczynku na łonie natury;
  • potrafi wyrazić treści przyrodnicze i ekologiczne za pomocą różnorodnych form wyrazu artystycznego;
  • ma świadomość, że zdrowa żywność ma źródło w czystym środowisku;
  • zna zasady zdrowego odżywiania, chętnie spożywa zdrowe produkty, ekologiczne.
jj
Skip to content