Klauzula RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Publiczne Przedszkole nr 3 w Łęcznej, ul. Braci Wójcickich 29, przedszkole3leczna@onet.pl; tel.: 81 75 21369, 81 531 55 61/ 62
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych – Pana Adama Walczuka, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: adam.walczuk@cbi24.pl ; nr tel.: 534 883 007
 3. Celem przetwarzania jest realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych, wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełniania i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO.
  Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynika z przepisów:
  • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
  • ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
  • aktów wykonawczych do ww. ustaw, w tym rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana je podać. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji zadań ustawowych przez administratora.
 5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego.
  Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. firmom świadczącym usługi informatyczne.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres pobierania nauki w szkole, a następnie przez okres niezbędny do archiwizacji. tj. przez okres 5 lat.
 7. Ma Pan/Pani prawo:
  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych.
 8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zarządzenie IODO 06.09.2021 ( rozmiar pliku: 259 KB - format: PDF )

jj
Skip to content